VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1vs1 Futbal

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup futbalového ihriska 1vs1 (ďalej len „tovar“), ktorého predávajúcim je spoločnosť M&K Company s. r. o., so sídlom Novomeského 510/73, 949 11 Nitra, IČO: 51 785 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45970/N (ďalej len „predávajúci). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“), pričom tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva na tovar uzatvorená medzi ním
a predávajúcim.

Článok II.

Objednávka a storno objednávky

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom vo forme e-mailovej objednávky doručenej predávajúcemu na e-mailovú adresu: info@1vs1futbal.sk, pričom takáto forma objednávky predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, z ktorej vykonal objednávku tovaru. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín
od potvrdenia objednávky predávajúcim zaslaním emailu na info@1vs1futbal.sk.
Do predmetu správy je potrebné uviesť „STORNO“ a súčasne riadne identifikovať objednávku, ktorá má byť stornovaná. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná celá suma späť na jeho bankový účet.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je uvedená na webovej stránke www.1vs1futbal.sk, resp. bude poskytnutá potencionálnemu kupujúcemu prostredníctvom individuálnej cenovej ponuky formou e-mailu. 

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim prijatá, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas.

Kúpna cena tovaru je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorého číslo spolu s dátumom splatnosti a variabilným symbolom bude súčasťou daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví kupujúcemu predávajúci pri potvrdení objednávky.

Článok IV.

Dodacie podmienky 

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Presný deň doručenia sa určí po individuálnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

V prípade neočakávaného omeškania s dodaním tovaru je predávajúci povinný
bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o omeškaní a uvedenia nového dátumu doručenia tovaru. 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a tovaru
a v prípade akýchkoľvek závad to bez zbytočného odkladu nahlásiť predávajúcemu.

O dodaní tovaru spíšu predávajúci a kupujúci preberací protokol.

Článok V.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným e-mailom na adrese: info@1vs1futbal.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení
od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu tovar zaslaním na adresu sídla predávajúceho,
a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota
sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu
v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podobne. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru
do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne,
a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Článok VI.

Vyhlásenie kupujúceho

Kupujúci zaplatením kúpnej ceny berie na vedomie, že je konečným užívateľom tovaru,
že nie je oprávnený tovar ďalej distribuovať, najmä nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho dávať tovar do prenájmu tretím osobám.

V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany kupujúceho podľa tohto Článku VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok tak predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 14 dní odo dňa kedy sa o skutočnosti zakladajúcej právo
na odstúpenie od zmluvy dozvedel. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný informovať kupujúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným e-mailom zaslaným
na adresu, z ktorej bola vykonaná objednávka tovaru zo strany kupujúceho.

V prípade, ak kupujúci neodošle tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva predávajúceho na odstúpenie od zmluvy na adresu sídla predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s odoslaním tovaru.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu.

Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Článok VII.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovedá predávajúci za vady tovaru v zmysle ust. § 619 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim;
pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením;
pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,

b) ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci
za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka),

c) záručná doba je 24 mesiacov; ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty,

d) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas
a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

e) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

f) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

g) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

h) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,

i) ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto právo na výmenu veci právo na primeranú zľavu,

j  práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúce, u ktorého bola vec kúpená; ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy; podnikateľ určený na opravu
je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim
a kupujúcim,

k) práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú,
ak sa neuplatní v záručnej dobe,

l) doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta; predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, keby právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy
a o dobe jej trvania,

m) ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci; to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok VIII.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše kupujúci písomný záznam s doručovateľom tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite
po prevzatí zásielky predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku kategórie domáce, profesionálne použitie, nesprávnou montážou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, poveternostnými vplyvmi, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením.

30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru
na reklamačné stredisko na adrese Novomeského 510/73, 949 11 Nitra, alebo 
ak nie je nutná oprava v sídle predávajúceho tak lehota začína plynúť od zdokumentovania vady tovaru kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu info@1vs1futbal.sk.

Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie a to aj pripraviť ihrisko na reklamáciu do 15 dní odo dňa nahlásenia reklamácie alebo zdokumentovania poškodenia v čo najkratšom čase ako mu je umožnené po nahlásení reklamácie.

Postup reklamácie určuje dodávateľ. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(e-mailom na info@1vs1futbal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia
§ 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka
len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,
kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Prevádzkovateľom webového sídla www.1vs1futbal.sk je spoločnosť M&K Company s. r. o., so sídlom Novomeského 510/73, 949 11 Nitra, IČO: 51 785 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45970/N.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade,
že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad
pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií,
s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. 

Článok X.

Kontaktné údaje na predávajúceho

M&K Company s. r. o., 

Novomeského 510/73

949 11 Nitra 

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45970/N 

IČO: 51 785 552

DIČ: 2120791013

IČ DPH: SK2120791013

Email: info@1vs1futbal.sk

Tel.: +421 904 874 202, +421 911 346 912

Článok XI.

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Email: info@soi.sk

Platné v Slovenskej republike

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 11. 10. 2021.